บทนำและนโยบายการพัฒนา

                การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดและนำเสนอต่อประชาชนก่อนการเลือกตั้ง  ถึงอย่างไรก็ตามในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา จะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาพรวม ทั้งนี้ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาหรือศักยภาพในบางประเด็นจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกระดับ


นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนหนทางทุกสาย และถนนไปสู่พื้นที่การเกษตร
1.2  ขยายเขตการให้บริการและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง ติดตั้งแสงสว่างในจุดที่จำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.3  จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
1.4  ปรับปรุงสุสานให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตามแนวเรียบแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนในอนาคต
2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.2  ส่งเสริมและสร้างศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพปกติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาด
2.3  ส่งเสริมเงินทุนในการประกอบวิชาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลเวียง
3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3.1  ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กช่วงปฐมวัย ก่อนเข้าระบบโรงเรียน
3.2  พัฒนาทรัพยากรคนด้านภาษา เพื่อรองรับการค้าชายแดน   ได้แก่ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3  สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมหรือนันทนาการต่าง ๆ หรือ เกี่ยวกับงานด้านวิชากร ให้เกิดการร่วมกลุ่มของเยาวชนที่ก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง    หรือแก่สังคมส่วนรวม     อาทิเช่น    กลุ่มเยาวชนตัวอย่างหมู่บ้านศรีดอนชัย    “กลุ่มสานสายลายเมือง”
3.4  สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียง ในด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  เทคโนโลยีต่าง  ๆ  รวมถึงเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนในชุมชน

3.5  การสนับสนุนส่งเสริมและการอนุรักษ์ วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการลานวัฒนธรรม  ลานดนตรี  การจัดกิจกรรมประเพณีต่าง  ๆ   เช่น   งานสงกรานต์  ลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา   งานประเพณีปีใหม่ม้ง   ปีใหม่ขมุ   รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  วัดวาอาราม ให้คงอยู่สืบไป
4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1  สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยปรับปรุงศูนย์ อสม. ร่วมกับโรงพยาบาลและเครือข่าย อสม. กระทรวงสาธารณสุข
4.2  ส่งเสริมแก้ไขและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและติดต่อร่วมกับโรงพยาบาล และเครือข่าย อสม. กระทรวงสาธารณสุข
4.3  จัดหาแหล่งกำจัดขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาขยะที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดตั้งธนาคารขยะรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน
5.  ด้านสังคม การเมืองและการปกครอง
5.1  บริหารงานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
5.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้นำท้องที่ หน่วยงานองค์กรของรัฐ  เอกชน และประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น
5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของประชาชนเพื่อสร้างความรักและความสามัคคี
5.4  จัดสวัสดิการการเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ  และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
6.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว
6.1  จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ให้มีชื่อเสียง อาทิเช่น   น้ำตกห้วยเม็ง   น้ำตกห้วยตอง   และหนองบัว  เป็นต้น ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในทางสถานที่ และการประชาสัมพันธ์และรวมถึงการจัดตั้งให้มีหมู่บ้านดอนมหาวันให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวชมหินสวยงามจากลำน้ำโขง รวมทั้งการประมง และหมู่บ้านทุ่งทราย  บ้านทุ่งนาน้อย  บ้านทุ่งพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าขมุ
6.2  การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการจัดการท่าเรือบั๊ค  ซึ่งเทศบาลได้รับการถ่ายโอนจากกรมเจ้าท่าให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยจัดการให้เป็นศูนย์กลางในการค้าขายติดต่อสัญจร กับประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สมกับเป็น “ ประตูสู่อินโดจีน” รวมถึงการพัฒนาให้ลานตัวหนอน กลายมาเป็น

ศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเวียง ให้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นจุดแวะพักของนักเดินทาง ที่ผ่านมาท่องเที่ยว และที่สำคัญที่สุด ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการทำกิจกรรม โดยใช้ชื่อว่า  “ ลานวัฒนธรรม” หรือ “ข่วงวัฒนธรรม”


           สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเวียง
                                เทศบาลตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา        ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป  เล่ม 113 ตอน 9 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  ดังนั้นจึงนับได้ว่าเริ่มมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา  
จากนั้นเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2551  กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็น “เทศบาลตำบลเวียง” โดยที่มีผลนับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.  สภาพทั่วไป
1.1  ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง
                                ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเวียง   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงของ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยประมาณ 1 กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงอำเภอโดยประมาณ 5 นาที และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดเชียงราย  มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยประมาณ 137 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงจังหวัดเชียงราย โดยประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง   มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก  ติดกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก  ติดกับเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้  ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย              
                                เทศบาลตำบลเวียง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่  120  ตารางกิโลเมตร หรือ 75,000 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้งที่เป็นพื้นที่เต็มและไม่เต็มหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
                                1.  บ้านหัวเวียง                   หมู่ที่ 1
                                2.  บ้านสบสม                     หมู่ที่  3  (ไม่เต็มพื้นที่)
                                3.  บ้านทุ่งดุก                       หมู่ที่ 4 
                                4.  บ้านทุ่งทราย                  หมู่ที่  5 
                                5.  บ้านห้วยเม็ง                   หมู่ที่ 6
                                6.  บ้านเวียงแก้ว                 หมู่ที่  8  (ไม่เต็มพื้นที่)
                                7.  บ้านดอนมหาวัน           หมู่ที่ 9
                                8.  บ้านโจ้โก้                        หมู่ที่ 10
                                9.  บ้านทุ่งนาน้อย              หมู่ที่ 11
                                10.บ้านทุ่งพัฒนา                หมู่ที่ 13
                                11.บ้านห้วยกอก         หมู่ที่ 14

1.2  สภาพทางภูมิศาสตร์
                1.2.1  ลักษณะภูมิประเทศ
                                สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีลำน้ำห้วยและแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ 5 สายได้แก่ ห้วยตอง       ห้วยเม็ง ห้วยสบสม ห้วยน้ำดุก และแม่น้ำโขง
1.2.1  ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบกึ่งมรสุมเมืองร้อน  โดยทั่วไปมี 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน                    เริ่มจาก                  เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ฤดูหนาว               เริ่มจาก                  เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
ฤดูร้อน                  เริ่มจาก                  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิต่ำสุด  4  องศาเซลเซียส  สูงสุด  36  องศาเซลเซียส  เฉลี่ย  30  องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,850  มิลลิเมตรต่อปี
1.3  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ทำการเกษตร  เป็นเมืองชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ลักษณะการประกอบอาชีพส่วนมาก จึงเป็นเกษตรกรรม  และธุรกิจการค้า การบริการ การท่องเที่ยว
                1.3.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                1.3.1.1  การคมนาคม / ขนส่ง
                                                (1)  การคมนาคมทางบก
-  เส้นทางหลวงสาย 1020  จังหวัดเชียงราย – อำเภอเทิง – อำเภอเชียงของ สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ ระยะทาง 137 กิโลเมตร
-  เส้นทางถนนพหลโยธิน  จังหวัดเชียงราย  -  อำเภอแม่จัน – อำเภอเชียงแสน ระยะทาง 60 กิโลเมตร สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1129    อำเภอเชียงแสน – อำเภอเชียงของ ระยะทาง    55  กิโลเมตร สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ รวมระยะทาง 115  กิโลเมตร
-  เส้นทางถนนพหลโยธิน  จังหวัดเชียงราย – อำเภอแม่จัน สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1098  อำเภอแม่จัน – บ้านกิ่วพร้าว สภาพผิวจราจรลาดยาง   แอสฟัลท์ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1174  บ้านกิ่วพร้าว – บ้านสถาน สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1020      บ้านสถาน – อำเภอเชียงของ สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์รวมระยะทาง  118  กิโลเมตร
-  เส้นทางหลวงหมายเลข 1020  จังหวัดเชียงราย – บ้านหัวดอย สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์  เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 บ้านต้า – อำเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ รวมระยะทาง  114  กิโลเมตร
-  เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จังหวัดเชียงราย – บ้านหัวดอย สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 บ้านสถาน – อำเภอเชียงของ สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ รวมระยะทาง 105  กิโลเมตร
-  เส้นทางหลวงหมายเลข 1173  จังหวัดเชียงราย – อำเภอเวียงชัย – บ้านแม่บง สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ เส้นทางหลวงหมายเลข 1098  บ้านแม่บง – บ้านแก่น  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ เส้นทางหลวงหมายเลข 1174  บ้านแก่น – บ้านสถาน สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์เส้นทางหลวงหมายเลข 1020  บ้านสถาน – อำเภอเชียงของ สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ รวมระยะทาง  98  กิโลเมตร
(2)  การคมนาคมทางน้ำ
-  ท่าเรือบั๊ค  ตั้งอยู่บ้านหัวเวียง  หมู่ที่ 1  ตำบลเวียง
-  ท่าเรือน้ำลึก  ตั้งอยู่บ้านหัวเวียง  หมู่ที่ 1  ตำบลเวียง
1.3.1.2  การไฟฟ้า   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามารถบริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มพื้นที่
1.3.1.3  การประปา  หน่วยจำหน่ายน้ำประปาอำเภอเชียงของ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้ ไม่เต็มพื้นที่  หมู่บ้านในพื้นที่ส่วนมากจะมีประปาหมู่บ้าน เป็นแหล่งผลิตน้ำดื่มน้ำใช้
1.3.1.4  การสื่อสารและการโทรคมนาคม  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเชียงของ  สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
1.3.1.5  การโทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ทั้งระบบประจำที่(ระบบบ้าน)และระบบเคลื่อนที่ ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
1.3.1.6  การจราจร  ปัจจุบันมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่วิ่งเข้าออกในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  เพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อบ้าน และ                     ประกอบกับมีท่าเรือข้ามแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียง  ดังนั้นจึง แล้วจอดรถรอเพื่อนำรถบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ำโขงบริเวณท่าเรือบั๊ค
1.3.1.7  การใช้ที่ดิน  การใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนมากใช้เป็นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย  และที่ประกอบธุรกิจด้านการค้าการบริการและการท่องเที่ยว  ตามลำดับ
1.3.2  ด้านเศรษฐกิจ
(1)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร   การประกอบอาชีพส่วนมากเป็นการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย  ให้การบริการและการท่องเที่ยว  รายได้ประชากรเฉลี่ยประมาณ  42,000  บาท / ปี / คน หรือ 172,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
(2)  ด้านเกษตรกรรม  พื้นที่ส่วนมาก เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  การเกษตรกรรมส่วนมากจะเป็นการปลูกพืชยืนต้น เช่นผลไม้ สวนยางพารา เกือบทั้งหมด  แต่ก็มีการเกษตรกรรมที่ปลูกพืชอื่น ๆ อยู่ด้วยเช่นกัน
(3)  การประมง  มีการทำการประมงตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำโขง  และส่วนมากเป็นการประมงตามธรรมชาติ
(4)  การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนมากเป็นการเลี้ยงเป็นรายย่อยควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพด้านอื่น     เป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติเป็นหลัก 
(5)  การอุตสาหกรรม  ไม่มีพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมโดยเด่นชัด  มีเพียงการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและไม่ปรากฏเด่นชัด  เช่นการทำไม้กวาด
(6)  การพาณิชย์กรรม  เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เป็นแหล่งชุมชนเมืองประกอบกับเป็นเมืองชายแดน  และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจการพาณิชย์  ส่วนมากเป็นการดำเนินธุรกิจการค้า  การบริการและการท่องเที่ยว คือ
-  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  22 แห่ง
-  ร้านเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องนุ่งห่ม  จำนวน  1  แห่ง
-  ร้านตัดผม และร้านเสริมสวย  จำนวน  5  แห่ง
-  ร้านเครื่องยนต์ เครื่องเหล็ก อะไหล่รถยนต์  จำนวน  4  แห่ง
-  โรงแรม   รีสอร์ท   และเกสเฮาส์  จำนวน  8  แห่ง
-  ร้านขายของชำ  จำนวน  53  แห่ง
-  ร้านซักอบรีด  จำนวน 1  แห่ง
(7)  การท่องเที่ยว
   สถานที่ท่องเที่ยว
-  น้ำตกห้วยเม็ง  ตั้งอยู่บ้านห้วยเม็ง  หมู่ที่  6    น้ำตกห้วยตอง  ตั้งอยู่บ้านทุ่งนาน้อย  หมู่ที่ 11  ตำบลเวียง เป็นน้ำตกที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติอยู่มาก
-  หนองบัวหลวง  ตั้งอยู่บ้านโจ้โก้  หมู่ที่  10    มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดกว้างมาก  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
-  ท่าเรือบั๊ค ตั้งอยู่บ้านหัวเวียง  หมู่ที่ 1  ตำบลเวียง  มีจำนวน 2 ท่า เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถมองเห็นทิวทัศน์ริมฝั่งแม่   น้ำโขง  เมืองห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-   ท่าเรือน้ำลึกริมน้ำโขง


1.3.3  ด้านสังคม
(1)  จำนวนประชากร  แยกเป็น
ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ เดือนมกราคม 2554 มี จำนวน 8,179 คน แยกเป็น                           ชาย 4,097  คน    หญิง  4,082  คน จำนวนครัวเรือน  2,965 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร 68 คน  ต่อตารางกิโลเมตรจำนวน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน 
 (2)  การศึกษา
มีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียง  ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  6 แห่ง   ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมหาวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา2 
2.โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)  โรงเรียนอนุบาลเวียง  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน  และโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 
3.โรงเรียนระดับประถมศึกษาของเอกชน จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่   โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ   และโรงเรียนลูกรักเชียงของ
4.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
5.โรงเรียนมัธยมศึกษาของของเอกชน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนลูกรักเชียงของ   
6.โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนชัยสิทธิ์บริหารธุรกิจ
(3)  การศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ชาวไทยภูเขาและประชากรส่วนน้อยนับถือศาสนาคริสต์  ซิกและอื่น ๆ  ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแบบล้านนา  โดยมีลักษณะเด่นในด้านภาษาพูด  การแต่งกาย  การปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม  และการก่อสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย  ซึ่งยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา
(4)  การสาธารณสุข
-  โรงพยาบาล  จำนวน  1  แห่ง
-  สถานที่ทิ้งขยะเทศบาล   จำนวน  1  แห่ง
(5)  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
-  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  จำนวน  1  แห่ง
(6)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของ  จำนวน  1  แห่ง
-  หน่วยปฏิบัติการจู่โจมพิเศษ(ฉก.)  จำนวน  1  แห่ง
-  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน  ที่  14  จำนวน  1  แห่ง
-  สถานีตำรวจภูธรเชียงของ  จำนวน 1 แห่ง
1.3.4  ด้านการเมือง -  การบริหาร
(1)  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
-  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  จำนวน  12  คน
-  คณะผู้บริหาร  จำนวน  5  คน
-  พนักงานเทศบาล  จำนวน  20 คน 
-  ลูกจ้างประจำเทศบาล  จำนวน  1  คน
- พนักจ้างตามภารกิจ  จำนวน  15 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  21 คน
(2)  การเมือง  และการปกครอง
                                จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2551  รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,806 คน   มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  จำนวน  3,432  คน  ไม่ประสงค์ลงคะแนน 62 คนและมีบัตรเสีย  224  บัตร    มีหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 11 หน่วย แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 5 หน่วย     และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 หน่วย                         
(3)  การคลัง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2553    มีรายได้รวมทั้งสิ้น  30,872,560.75  บาท  แยกเป็น  รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 16,431,372.75   บาท  รายได้จากเงินอุดหนุน  14,441,188.00  บาท 
ดังนั้น จึงสามารถคาดการณ์ความโน้มเอียงของงบประมาณในอีก 3 ปีข้างหน้าได้ โดยอาศัย
ฐานข้อมูลรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้                        


รายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ประมาณการรายได้ปัจจุบัน 2554

ความโน้มเอียงของงบประมาณในอีก 3 ปีข้างหน้า

2551

2552

2553

2555

2556

2557

22,526,340.69
(ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐให้โดยระบุวัตถุประสงค์)

25,579,455.80
(ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐให้โดยระบุวัตถุประสงค์)

30,872,560.75 (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐให้โดยระบุวัตถุประสงค์)

26,000,000

33,000,000

36,000,000

39,000,000

 

(4)  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน
-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอ  จำนวน  1  ศูนย์
-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล  จำนวน  1  ศูนย์
1.3.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1)  ทรัพยากรทางน้ำ
-  มีแม่น้ำสายหลักและลำน้ำห้วย ได้แก่ แม่น้ำโขง,  ห้วยน้ำสม , ห้วยน้ำดุก , ห้วยตอง เป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำตลอดปี  ใช้ประโยชน์ทางด้านการประมง และการเกษตรกรรมเป็นหลัก
(2)  ทรัพยากรป่าไม้
-  มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าเบญจพันธ์ คงเหลือความอุดมสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ป่าทั้งหมด

                (3)  สภาพแวดล้อม
-  คุณภาพแหล่งน้ำมีเพียงพอตลอดปี  มีปัญหาด้านมลภาวะทางขยะและน้ำเสียในเขตชุมชนและกลิ่นขยะบริเวณที่ทิ้งขยะ