สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

จังหวัดเชียงราย 0

โทรศัพท์

โทรสาร

Fax :

อีเมล