คณะผู้บริหาร

นางสาวอรทัย ฮงประยูร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

  • นายศิริชัย วัจน์นาถรุ่งโรจน์

    รองนายกเทศมนตรี

  • นางอุทุมพร จอมใจ

    รองนายกเทศมนตรี